Zelená domácnostiam

Národný projekt Zelená domácnostiam je pripravovaný v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR.  Projekt je súčasťou prioritnej osi č. 4 zameranej na podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva vo všetkých sektoroch.

Zelená domácnostiam je prvou etapou podpory zameranej na využívanie tzv. malých obnoviteľných zdrojov v rodinných a bytových domoch s rozpočtom 45 miliónov EUR. Celková vyčlenená suma na túto formu podpory však predstavuje 115 miliónov EUR z európskych a štátnych zdrojov.

Realizátorom národného projektu je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR. Podporované sú zariadenia na výrobu elektriny, konkrétne fotovoltické panely a veterné turbíny, ako aj zariadenia na výrobu tepla, ktorými sú slnečné kolektory, kotly na biomasu a tepelné čerpadlá. Cieľom projektu je zvýšenie podielu využitia OZE v domácnostiach a súvisiace znižovanie emisií skleníkových plynov.

Sme zaradení do zoznamu zhotoviteľov, ktorí spĺňajú požadované podmienky, máme uzatvorenú so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA) zmluvu o preplácaní poukážok a rovnako sme uvedení v zozname oprávnených zhotoviteľov na inštaláciu slnečných kolektorov.

1/4
  • Facebook Social Icon

© 2019 VYTECH, spol.s r.o. Vykurovanie na kľúč pre každého.